ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΦΙΔΝΩΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρ. Μητρώου. Μον. Πρωτ. Αθηνών  32022 

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Σ.Ε.Α.Δ.

ΟΡΟΙ

Παρακαλώ πολύ να εγκρίνετε την εγγραφή μου στα μητρώα μελών της Σ.Ε.Α.Δ., και δηλώνω ότι, αναλαμβάνω την προσωπική

ευθύνη της ατομικής μου προστασίας, και έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους του καταστατικού, τους σκοπούς

του σωματείου καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού.

ΑΙΤΗΣΗ

© 2018 ΣΕΑΔ ΕΛΛΑΣ